Ʉwa kholanye/Ɨnongwa ɨzyɨ ntumi

Huzyaje ɨnongwa ɨnyinji, hu nongwa yɨ ɨntaneeti ɨnɨ, simba ikalaata hu info@safwalanguage.com

Shila hantu ha mwanɨɨsho Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, handɨ shisimbiilwe shɨnjɨ

Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, P.O. Box 6359, Mbeya.