Ɨvitaabu

Downloads: 
 • File icon ɄAbulahaamu nʉ Isaaka
  Download View2.19 MB
 • File icon ɄYeesu akhajila amabhilingwa mu nsʉmbi Maalʉko 4:35-41
  Download View473.19 KB
 • File icon Amayele aga hwele ɨnswɨ zinyinji Luka 5:1-11
  Download View454.38 KB
 • File icon ɄYeesu ahun’zyʉsya ʉmwana wa m’fwɨle Luka 7:11-16
  Download View932.23 KB
 • File icon ɄYeesu ahum’ponia ʉn’sahaala ʉwi pepo Luka 9:37-43
  Download View811.35 KB
 • File icon ɄM’falisaayo nʉ n’somvya sonko Luka 18:9-14
  Download View665.12 KB
 • File icon ɄYeesu ʉKilisiti a li ni khone ɨlya hutifyʉle
  Download View4.22 MB
 • File icon Ɨngooya ɨndoodo zikula na bhe ngooya ngoosi
 • File icon Ɨshilaale shɨ Nzʉmbi nɨ Nsyeleeku
  Download View3.17 MB
 • File icon Ɨshitaabu ɨshɨ vilaale ɨvyɨ Shisafwa
  Download View901.3 KB

Ɨpa ʉnza vyaje ɨvitaabu vyɨ mbali zinyinji mu njango yaaho yɨ Shisafwa.

Huli nɨ shitaabu ɨsha hwilulanye amazwi gɨ Shisafwa (ɨkamusi), ɨvitaabu nɨ vilaale vi Bhangili, nɨ vitaabu vya bhaana.

Abhaazye ɨvitaabu vyɨ Shisafwa mu njango yaaho, nsayo!

Safwa alphabet small.jpg