Atejeelezye

Atejeelezye ɨvilaale hu Shisafwa hwinza tee! Yeenu ʉsahayɨnze atejeelezye ɨvilaale vimo ɨvi Bhangili mu njango yɨ Shisafwa? Wɨlɨ, ʉyʉmvwɨzye ɨshilaale ɨsha n‘shɨ ʉmo wa hayileshile ɨkhaaya yaakwe na bhale ʉhujenu, hu malishilo ahabha yʉ maama ʉn’goosi ʉwa mwɨnɨ ʉDaudi?

Awe, ʉyʉmvwɨzye ɨshilaale ɨsha Yeesu hun’zyʉsye ʉn’ɨndu ʉn’doodo? Ɨvilaale ɨvi nɨ vyamwabho vinji ʉnza vyaje mu niango ʉgu.

 

Ʉshanje atejeelezye mu njango yɨ Shisafwa!

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.